با اعطاء مدرک بین المللی انستیتو ایزایران | با اعطاء مدرک فنی و حرفه ایایزایران لپ تاپ

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

اکثر ساختمان های داده انتزاعی هستند که توسط برنامه نويس با مجموعه ای از دستورالعمل ها تعريف می شوند. نوع های داده پايه (نظير اعداد باينری صحيح يا مميز شناور، رشته های بيتی، کاراکترها و غيره ) مستقيما در سخت افزار همراه با مجموعه ای از دستورالعمل طراحی می شوند. يک برنامه نويس زبان اسمبلی بايد بداند چگونه سخت افزار اين انواع داده های اصلی را پياده سازی می کند.

واحدهای اطلاعاتی

روش های نمايش داده ها

نمايش اعداد صحيح

کدگذاری ASCII

کاهش و افزايش طول داده

واحدهای اطلاعاتی

هر رقم در يک عدد باينری يک بيت (bit) ناميده می شود. بيت کوچکترين واحد اطلاعاتی در کامپيوتر است.

بيت ها به گروه های بزرگتری سازماندهی می شوند؛ در کامپيوترهای امروزی هر هشت بيت يک بايت (Byte) درنظر گرفته می شود که کوچکترين مکان آدرس پذير حافظه است (که می تواند متفاوت از مقدار حافظه واکشی شده درهربار مراجعه باشد). يک بايت می تواند حاوی يک دستورالعمل ماشين، يک کاراکتر، يا يک عدد باشد.

يک نيبل (nibble) نيمه يک بايت يا چهار بيت است.

نوع بزرگتر ذخيره سازی يک کلمه (word) است که روی پردازنده های اينتل 2 بايت (16 بيت) است. يک کلمه طول پيش فرض داده است که توسط طراح پردازنده انتخاب شده است و منعکس کننده برخی نکات سخت افزاری نظير گذرگاه های درونی و بيرونی است. کاميپوترهای شخصی اوليه با پردازنده های اينتل دارای عملوندهای 16 بيتی بودند به همين دليل کلمه به صورت 16 بيتی تعريف شد. در پردازنده های ديگر طول کلمه الزاما 2 بايت نيست.

يک کلمه مضاعف (doubleword) چهار بايت يا 32 بيت طول دارد و يک کلمه چهارگانه (quadword) دارای هشت بايت يا 64 بيت است.

endian

يک نکته مهم ديگر بعد از تعداد بيت ها ترتيب قرار گيری بايت های داده در حافظه است که بايد موردتوجه برنامه نويس اسمبلی باشد. درحينی که پردازنده به طور نامحسوس endian را استفاده می کند، برای دسترسی به داده های چندبايتی حافظه و کارکردن با هر بايت بطور جداگانه، دانستن endian حياتی است. endian ترتيب قرار گيری بايت ها در حافظه را برای داده های چندبايتی معين می کند. فرمت های زير برای ذخيره يک مقدار چندبايتی وجود دارد:

1. Big-endian

• داده ها را به ترتيب طبيعی خودشان ذخيره می کند. بايت با ارزش در کمترين آدرس قرار می گيرد. اکثر پردازنده های RISC و Motorola 68300 از اين دسته هستند.

2. Little-endian

• بايت با ارزش کمتر در آدرس های پائين تر حافظه ذخيره می شود. پردازنده های Intel x86 و Pentium از اين نمونه هستند.

3. Bi-endian

• پردازنده هائی مانند Motorola/IBM PowerPC می تواند در مد big-endian يا little-endian تحت کنترل نرم افزار کار کند.

روش های نمايش داده ها

اطلاعات معمولا به دو صورت استفاده می شوند: داده عددی ( صحيح و مميرشناور) و داده حرفی. نحوه نگهداری اطلاعات در حافظه را نمايش داده می گويند. روش های نگهداری داده ها بسته به نوع آنها متفاوت است.

نمايش اعداد صحيح (Integer)

اعداد صحيح باينری به دو شکل ديده می شوند:

1. اعداد صحيح بدون علامت (unsigned Integer) که شامل اعداد صحيح غير منفی هستند.

2. اعداد صحيح علامت دار (signed Integer) که می توانند مثبت يا منفی باشند.

نمايش اعداد صحيح بدون علامت

در اعداد صحيح بدون علامت کليه بيت ها به داده اختصاص داده می شود. کمترين مقدار ممکن يک عدد صحيح بدون علامت وقتی است که کليه بيت ها صفر باشد که معادل عدد 0 است. در بزرگترين عدد صحيح بدون علامت کليه بيت های عدد يک است.

نمايش اعداد صحيح علامت دار

اعداد صحيح علامت دار ممکن است مثبت يا منفی باشند. برای تشخيص علامت عدد يکی از بيت ها را به بيت علامت اختصاص می دهند. سه تکنيک برای نمايش علامت عدد وجود دارد که در نمايش اعداد صحيح علامت دار در حافظه استفاده می شده اند. در کليه اين روش ها با ارزش ترين بيت (سمت چپ ترين بيت) را به عنوان بيت علامت (sign bit) درنظر می گيرند. اگر اين بيت 0 باشد عدد مثبت و اگر 1 باشد عدد منفی است.

روش های نمايش اعداد صحيح علامت دار عبارتند از:

1. علامت مقدار

2. مکمل 1

3. مکمل 2

روش نمايش مکمل2

دو روش اول در کامپيوترهای اوليه به کار می رفتند. کامپيوترهای امروزی روش سوم به نام نمايش مکمل 2 را استفاده می کنند. مکمل2 يک عدد در دو مرحله بدست می آيد:

1- پيداکردن مکمل1 عدد

2- اضافه کردن 1 واحد به نتيجه مرحله اول

مثال. برای بدست آوردن مکمل2 عدد 56 ابتدا مکمل1 آن محاسبه سپس يک واحد به آن اضافه می شود.

56 = 00111000b

1’s complement = 11000111

2’s Complement = 11000111+1

=11001000

سيستم مکمل2 روش خوبی برای ذخيره اعداد صحيح علامت دار به صورت باينری است. طول نمايش يا تعداد بيت هایی که استفاده می شود بايد قبلا تعيين شده باشد. برای نمايش يک عدد صحيح مثبت در فرم مکمل2، عدد مانند اعداد بدون علامت به سادگی در مبنای 2 نوشته شده و به اندازه کافی صفر در سمت چپ آن اضافه می شود تا طول نمايش را بسازد. برای نمايش يک عدد صحيح منفی در فرم مکمل2، ابتدا عدد را به مبنای 2 برده، سمت چپ آن صفر اضافه می شود تا طول نمايش را بسازد سپس مکمل 2 عدد گرفته می شود.

مثال. نمايش عدد +1116 به فرم مکمل2 در يک کلمه به صورت زير نمايش داده می شود.

+1116 = 0000 0100 0101 110b =045ch

مثال: نمايش عدد -97 به فرم مکمل2 در يک بايت

Decimal: -97

Binary: 01100001b

1’Complement: 10011110

2’Complement: 10011111

= 9fh

عمل مکمل گيری مانند عمل منفی کردن است، به همين دليل با گرفتن مکمل2 از يک عدد منفی به عدد مثبت مطابق آن می رسيم و برعکس.

مثال. بنابراين عدد 11001000 نمايش عدد -56 در مثال اول است.

برای اعداد مثبت بيت علامت بايد صفر باشد يعنی آخرين رقم هگز عدد بين 0 تا7 خواهد بود. عدد منفی به بيت علامت 1 ختم می شود و می تواند ارقام بين 8 تا f را در آخرين رقم هگز داشته باشد. وقتی علامت عدد مکمل2 بدست آمد پيدا کردن عدد در مبنای 2 مشکل نيست برای اعداد مثبت کافی است به مبنای 10 برده شود و اعداد منفی ابتدا مکمل2 گرفته می شود سپس به مبنای 10 برده می شود.

مثال. 0d43h يک عدد مکمل 2 با طول 16 بيت است که معادل مبنای 10 آن عدد +3395 است.

مثال. b2ebh نمايش يک عدد صحيح در سيستم مکمل 2 است معادل آن در مبنای 10 به صورت زير بدست می آيد.

b2ebh =1011001011101011b

2’s Compl. =0100110100010101

=19733 ==> -19733

روش مکمل2 اشکالات روش های قبل را برطرف می کند و تنها يک نمايش برای صفر وجود دارد و اين محاسبات مکمل2 را ساده تر از روش های قبلی می کند. جمع و تفريق نمايش مکمل 2 همانند اعداد باينری انجام می شود. نمايش مکمل دو باعث می شود اعداد منفی يکی بيشتر از اعداد مثبت باشند(وقتی همه بيت ها 1 است).

در روش مکمل2 اعداد قابل نمايش با طول m بيت در بازه [-(2m-1),2m-1-1]قرار می گيرند.

جدول تعداد بيت ها و محدوده مقادير ممکن داده های عددی صحيح علامت دار به روش مکمل2

نکته 1. تعداد بيت های عدد قبل از عمل مکمل گيری حتما بايد برابر طول نمايش باشد. در غير اينصورت عدد حاصل اشتباه است.

نکته 2. اگر طول بيت ها برابر با طول نمايش باشد و نتوان آنرا افزايش داد حاصل اشتباه می شود.

نکته 3. از مبنای 16 برای ساده تر بيان کردن اعداد مبنای 2 استفاده می شود.

محاسبات در مکمل2

کدگذاري ASCII

کد گذاری ASCII (American Standard Code for Information Interchange) به حروف، ارقام، علائم و کاراکترهای مختلف يک عدد باينری 7 بيتی نسبت می دهد و هشتمين بيت را 0 درنظر می گيرد. به اين صورت هر کاراکتر يک بايت را اشغال می کند.

روشن است که اين روش برای نمايش اعداد مناسب نيست، چون در فرمت باينری يک بايت اعداد 0 تا 255 را نمايش می دهد، اما با کد ASCII يک بايت تنها برای نمايش يک رقم کافی است. به همين دليل کلا اين روش برای نمايش متن در حافظه استفاده می شود.

نوع توسعه يافته اين سيستم شامل 8 بيت برای هر کاراکتر است و 256 حالت مختلف را شامل می شود. کدهای 0 تا 127 برای کاراکترهای استاندارد، کدهای کنترلی و ارتباطی و مقادير 128 تا 255 برای نمايش سمبل های گرافيکی و حروف يونانی هستند.

مثال. رشته "ABC123" به صورت 41h 42h 43h 30h 31h 32h نشان داده می شود.

يک کدگذاری کامل تر که جای ASCII را دارد می گيرد Unicode است. تفاوت کليدی بين اين دو نوع کدگذاری در اين است که ASCII يک بايت را برای کدکردن يک کاراکتر استفاده می کند در حاليکه Unicode برای هر کاراکتر دو بايت را درنظر می گيرد. بنابراين کاراکترهای بيشتری را می تواند نمايش دهد که اين برای نمايش کاراکترهای کليه زبان های دنيا کاربردی است.

مثال. کدگذاری ASCII کد 41h يا 65 را به کاراکتر A می دهد. کدگذاری Unicode کد 0041h هگز را می دهد.

نکته1. تفاوت يک حرف بزرگ با يک حرف کوچک تنها در بيت شماره 5 است؛ اين بيت در حروف بزرگ 0 و در حروف کوچک 1 است. ("m"= 01101101 و "M"= 01001101)

نکته2. ارقام 0 تا 9 کدهای 30h تا 39h را دارا می باشند.

نکته3. کاراکترهای قابل چاپ بين 20h تا 7Eh است.

نکته4. کاراکترهای 0 تا 1Fh و 7Fh کاراکترهای کنترلی نام دارند که قابل رويت نمی باشند.

نکته5. کاراکتر ESC با کد 1Bh همراه با کاراکترهای ديگر اغلب برای يک عمل خاص به دستگاه های جانبی ارسال می شود.

نکته6. کدهای 41 تا 5Ah کاراکترهای A تا Z و کدهای 61 تا 7Ah کاراکترهای a تا z هستند.

نکته7. کاراکتر CR و LF با کدهای 0Dh و 0Ah به ترتيب باعث حرکت مکان نما به شروع خط جاری و خط بعد می شود.

کاهش و افزايش طول داده

در اسمبلی کليه داده ها اندازه مشخص شده ای دارند. گاهی ناچار به تغيير اندازه داده هستيم. برای کاهش اندازه داده کافی است بيت های با ارزش حذف شوند. اين روش برای اعداد بدون علامت و علامت دار کار می کند. قاعده کلی اين است که برای اعداد بدون علامت کليه بيت های حذف شده بايد صفر باشند. و برای اعداد علامت دار بيت های حذف شده بايد همگی يا 1 و يا 0 باشند. البته اگر عدد را نتوان به طرز صحيح در اندازه کوچکتر نمايش داد کاهش اندازه کار نمی کند.

افزايش داده پيچيده تر از کاهش است. عدد هگز FF را اندازه بگيريد. گسترش آن بستگی دارد که آن را چطور تفسير کنيم. اگر آن را يک عدد بدون علامت درنظربگيريم(يعنی عدد 255)، به صورت 00FF گسترش داده می شود و اگر علامت دار باشد(يعنی 1-) به صورت FFFF. به طور کلی برای گسترش اعداد بدون علامت کليه بيت های جديد عدد گسترش يافته صفر می شوند ولی برای گسترش يک عدد علامت دار بايد بيت علامت را بسط داد، به اين معنا که.بيت های جديد بيت علامت را در خود کپی می کنند.

ecu fannikar.com

copier fannikar.com

fax fannikar.com

fannikar camera

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته در استیتو انفورماتیک فنی کار