با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

با اتصال اهم متر آنالوگ ( عقربه ای ) به دو سر دیود میتوان اهم آن را اندازه گرفت سپس اتصال دیود را برعکس کرده، مجدداً اهم آن را اندازه گرفته اگر در یک حالت اهم متر، اهم کم و در حالت دیگر اهم زیاد را اندازه بگیرد دیود سالم است. در صورتیکه که در حالت اهم کم باشد، دیود به وسیله باتری داخلی اهم متر در بایاس مستقیم قرار گرفته است و در حالتی که اهم متر، اهم زیاد را نشان می دهد دیود در بایاس معکوس قرار گرفته است که میتوان اینگونه گفت که دیود از یک طرف راه می دهد و از طرف دیگر راه نمی دهد.
در حالتی که اهم متر ، اهم کم را نشان می دهد مثبت واقعی اهم متر به آند و منفی واقعی اهم متر به کاتد دیود اتصال دارد. به ترتیب می توان آند و کاتد دیود را تعیین کرد . البته مقدار مقاومتی که اهم متر نشان می دهد به انتخاب کلید سلکتور اهم متر بستگی دارد.
مشخصه یک دیود معیوب این است که قطع و یا اتصال کوتاه شده باشد. در صورتی که دیود قطع شده باشد، در هر دو حالت اتصال اهم متر به دو سر آن، اهم متر، اهم بینهایت را نشان می دهد و در صورتی که دیود اتصال کوتاه شده باشد در هر دو حالت اتصال اهم متر به دو سر دیود، اهم متر، اهم صفر را نشان می دهد.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی بیشتر با بازار کار

ecu fannikar.com