با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

بایاس مستقیم دیود

با اتصال قطب مثبت منبع تغذیه به نیمه هادی نوع P و قطب منفی منبع تغذیه به نیمه هادی نوع N دیود را در بایاس مستقیم یا موافق قرار داده ایم.
با خنثی شدن میدان الکتریکی ناشی از منبع تغذیه ، میدان الکتریکی پتانسیل سد، منطقه تخلیه و پتانسیل سد از بین می رود و الکترونهای کریستال N به سمت محل پیوند رانده می شوند. زمانی که این الکترونها وارد کریستال نوع P می شود در اثر ترکیب با حفره ها به الکترون ظرفیت تبدیل می شوند. الکترونهای ظرفیت از حفره ای به حفره دیگر جا به جا می شوند تا به انتهای کریستال و سرانجام به قطب مثبت منبع تغذیه می رسند. چنین به نظر می رسد که حفره ها در کریستال نوع P در خلاف جهت حرکت الکترونها حرکت می کنند و جریانی را به وجود می آورند، در حالی که عملاً آنها بدون حرکت هستند. در بایاس مستقیم دیود، با افزایش تدریجی ولتاژ دو سر دیود از صفر، در ابتدا جریان کمی از مدار عبور خواهد کرد. همین که ولتاژ دو سر دیود به حدود ولتاژ تماس پیوند P–N رسید جریان شروع به افزایش می نماید. این ولتاژ حدی را ولتاژ آستانه هدایت دیود می گویند .

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی بیشتر با بازار کار

ecu fannikar.com