آموزش-نصب-دزدگیر-اماکن-1200.300.jpg

با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفیایزایران لپ تاپ

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

بخش اول: مقدمات الکترونیک

نارسانا ها (عایق ها)

پلاستيک و موادی مانند آن که اجازه نمی دهند بار الكتريكی در آنها حركت كند را عايق يا نارسانا می نامند. به الكتريسيته ای كه حركت نداشته باشد ، الكتريسيته ساكن می گويند.

رسانا ها

رساناها (مانند فلزات) موادی هستند كه بار الكتريكی می تواند به طور آزادانه در آنها حركت كند.

ذخيره كردن بار الكتريكی

خازن ها ، اجزايی الكترونيكی هستند كه برای ذخيره بار الكتريكی مورد استفاده قرار می گيرند. همچنين از خازن برای جدا كردن جريان متناوب (AC) از جریان مستقیم (DC) نیز استفاده می شود.

جريان الكتريكی در سيم ها

در يک سيم مسی چندين ميليون الكترون وجود دارد. اگر دو سر آن را به دو قطب مثبت و منفی يک باتری وصل كنيم ، تعدادی از الكترون ها به طرف قطب مثبت سيم حركت می كنند. اين حركت الكترون ها موجب ايجاد جريان الكتريكی می شود.

كولن و آمپر

كولن يكای اندازه گيری بار و آمپر یکای اندازه گیری جريان الكتريكی است. بار الكتريكی بر حسب كولن اندازه گيری می شود.

پيل ها و ولتاژها

پيل ها دو ترمينال (قطب) دارند كه ترمينال مثبت (+) و ترمينال منفی (-) ناميده می شوند.

فعاليت شيميايی داخل پيل ها موجب می شود كه در ترمينال مثبت تجمعی از بارهای مثبت و در ترمينال منفی تجمعی از بارهای منفی وجود داشته باشد.

اختلاف ميان انرژی دو سر ترمينال ها را اختلاف پتانسيل (p.d) می نامند.

نيروی محركه الكتريكی

وقتی كه بار الكتريكی از ميان باتری می گذرد ، باتری انرژی می گيرد و در مدار خارج از باتری مصرف می شود.

انرژی تأمين شده برای هر كولن بار الكتريكی را نيروی محركه الكتريكی (e.m.f) باتری می نامند. نيروی محركه الكتريكی را بر حسب ولت (V) اندازه می گيرند.

باتری ها

يک باتری از به هم بستن چند پيل به يكديگر تشكيل می شود.

مدارهای الكتريكی

به كمک يک منبع تغذيه كم ولتاژ و دو قطعه سيم ، لامپی را روشن كنيد. اين اتصال منبع به لامپ ، يک مسير بسته رسانا ايجاد می كند كه الكتريسيته می تواند درآن مسير جاری شود. اين اتصال را مدار الكتريكی می نامند.

روشن شدن دو لامپ به طور همزمان

وقتی لامپ ها پشت سرهم و در يک خط به هم وصل شده باشند ، اتصال لامپ ها سری است. بنابراين جريان الكتريكی ابتدا از يكی از لامپ ها عبور كرده و سپس از لامپ دوم می گذرد.

حال لامپ ها را به طور موازی به هم وصل می کنیم ، بطوری که هر لامپ به طور مستقيم به باتری وصل است. در اتصال موازی ، هر دو لامپ به صورت پر نور روشن می شوند و اگر يكی از لامپ ها برداشته شود ، لامپ ديگر خاموش نمی شود.

سیگنال های AC و DC

AC به معنی جريان متناوب و DC به معنی جريان مستقيم می باشد. اين دو مؤلفه گاهی به سيگنال های الكتريكی (مثلاً ولتاژ) هم كه جريان نيستند ، اطلاق می شود. بنابراين سيگنال های الكتريكی ، جريان يا ولتاژی هستند كه منتقل كننده اطلاعات (معمولاً ولتاژ) هستند.

جريان متناوب AC

سيگنال های متناوب در يک مسير منتشر می شوند و سپس تغيير مسير می دهند و اين عمل دائماً تكرار می شود. يعنی ابتدا يک سيكل مثبت و بعد يک سيكل منفی و به همين ترتيب تكرار می شوند.

يک ولتاژ متناوب دائماً بين مثبت و منفي تغيير می كند و بصورت موجی تكرار می شود.

به هر تغييرات بين مثبت و منفی ، يک سيكل گفته می شود و واحد آن هرتز می باشد. در ايران وسایل الكتريكی با فركانس 50 هرتز كار می كنند.

شكل بالا شكل موج يک منبع تغذيه متناوب است كه به آن موج سينوسی اطلاق می شود و به شكل پایين ، از آنجا كه مستقيماً بين مثبت و منفی تغيير می كند ، شكل موج مثلثی اطلاق می شود.

سيگنال های متناوب برای راه اندازی وسایلی از قبيل لامپ ها و گرم كننده ها بكار می روند ولی اكثر مدارهای الكتريكی برای كار نياز به يک ولتاژ مستقيم دارند.

جريان مستقيم DC

جريان مستقيم هميشه در يک مسير جاری می شود (هميشه مثبت و يا هميشه منفی) ولی ممكن است ميزان آن كاهش يا افزايش پيدا كند.

باتری ها و رگولاتورها ولتاژ مستقيم می دهند و اين ولتاژ برای مدارهای الكترونيكي مناسب است. اكثر منابع تغذيه شامل يک تبديل كننده ترانسفورماتوری هستند كه جريان اصلی غير مستقيم را به يک جريان غير مستقيم كم و بی خطر تبديل می كنند.

سپس اين جريان كم و بی خطر توسط مدارات يكسو كننده جريان از غير مستقيم به مستقيم تبديل می شود. البته اين ولتاژ مستقيم يک ولتاژ متغيير می باشد و برای مدارهای الكترونيكی مناسب نيست و لذا برای صاف كردن سطح ولتاژ مستقيم ، از يک خازن استفاده مي شود تا ولتاژ مستقيم برای مدارات الكترونيكی حساس قابل استفاده شود.

در شكل بالا ، شكل موج يک ولتاژ مستقيم ثابت و يكنواخت كه از طريق باتری تأمين می شود ، نشان داده شده است.

شكل وسط ، يک ولتاژ مستقيم با صاف كننده سطح ولتاژ (خازن) است كه برای بعضی از مدارهای الكترونيكی مناسب می باشد و شكل پایين ، يک ولتاژ مستقيم بدون استفاده از خازن را نشان می دهد.

مشخصات سيگنال های الكتريكی

همانطور كه بيان شد ، سيگنال های الكتريكی ولتاژ يا جريانی هستند كه انتقال دهنده اطلاعات كه معمولاً ولتاژ است ، می باشند.

در نمودار زیر مشخصات مختلفی از سيگنال الكتريكی نشان داده شده است. يكی از اين مشخصات فركانس است كه به تعداد سيكل ها در ثانيه اطلاق می شود.

Amplitude ماكزيمم ولتاژی است كه سيگنال دارد و Peak voltage نام ديگری برای Amplitude است.

پيک تو پيک (Peak-peak voltage) دو برابر مقدار پيک ولتاژ می باشد.

دوره تناوب (Time period) زمانی است كه برای طی شدن يک سيكل كامل نياز است. اين زمان بر حسب ثانيه اندازه گيری می شود و در زمان های خيلی كوتاه از واحد های ميكروثانيه هم استفاده می شود.

فركانس (Frequency) به تعداد سيكل ها در هر ثانيه اطلاق می شود و واحد آن هرتز است. در اندازه گيری فركانس های بالا از واحد های كيلوهرتز و مگاهرتز نيز استفاده می شود.

در ايران فركانس شبكه برق 50 هرتز است. بنابراين دوره تناوب برابر است با 20 ميكروثانيه.

1/50 = 0.02s = 20ms

هر كيلوهرتز برابر با هزارهرتز و هر مگاهرتز برابر را يک ميليون هرتز است.

1kHz = 1000Hz   و    1MHz = 1000000Hz

ارزش و مقدار RMS (ولتاژ مؤثر)

در ولتاژ غير مستقيم ، ولتاژ از صفر شروع و به پيک مثبت می رسد و دوباره به صفر رسيده و سپس به پيک منفی می رسد و در بيشتر اوقات ، ولتاژ از مقدار پيک ولتاژ كمتر است. لذا از يک مقدار مؤثر استفاده مي كنيم كه همان RMS است. مقدار ولتاژ RMS برابر است با 0.7 ولتاژ پيک

VRMS = 0.7 × Vpeak و    Vpeak = 1.4 × VRMS

ارزش يا معيار RMS يک ارزش مؤثر ولتاژ يا جريان متغيير می باشد. بدين معنی كه تأثیر اصلی این ولتاژ در مدار معادل آن مقدار است. بعنوان مثال يک لامپ كه به ولتاژ 6 ولت RMS متصل شده است ، همان مقدار روشنایی را دارد كه اگر به يک ولتاژ 6 ولت مستقيم متصل می شد. به هر حال نور لامپی كه با ولتاژ 6 ولت RMS روشن شود ، كمتر است از نور لامپی كه با 6 ولت مستقيم روشن شود. چون ولتاژ مؤثر 6 ولت غير مستقيم برابر است با 2/4 ولت. يعنی برابر با 2/4 ولت مستقيم نور می دهد.

بحث ولتاژ مؤثر اين فكر را بوجود مي آورد كه مقدار RMS نوع ديگری از ميانگين است ولی بخاطر داشته باشيد كه اين مقدار قطعاً ميانگين نيست. در واقع ولتاژ يا جريان ميانگين غير مستقيم ، صفر خواهد بود. چون بخش های مثبت و منفی سيگنال ، همدیگر را خنثی می كنند و وقتی ميانگين می گيريم ، ميانگين برابر با صفر خواهد بود. بنابراين ولتاژ RMS قطعاً يک ولتاژ ميانگين نيست.

ولت مترهای AC مقدار مؤثر ولتاژ يا جريان را نشان می دهند. در ولتاژهای مستقيم هم مقدار مؤثر DC نشان داده مي شود.

سؤالی كه مطرح می شود ، اين است كه بطور مثال 6 ولت مستقيم دقيقاً چه معنایی دارد؟ مقدار مؤثر يا مقدار پيک ولتاژ؟

در اين موارد اگر منظور پيک ولتاژ باشد ، معمولاً قيد می شود و در غير اين صورت ، منظور مقدار مؤثر خواهد بود. برای مثال وقتی می گویيم 6 ولت AC ، به معنی 6 ولت مؤثر است كه پيک ولتاژ آن 8/6 ولت می باشد.

در ايران ولتاژ 220 ولت برای مصارف عمده الكتريكی مورد استفاده قرار می گيرد ، اين به معنی 220 ولت مؤثر بوده و پيک آن حدود 320 ولت است.

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان -
0 Characters
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

دوره های آموزشی ما

ecu fannikar.com

اطلاعات تماس

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس 

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر دی وی آر و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته و دوربین مداربسته در انستیتو انفورماتیک فنی کار