با اعطاء مدرک بین المللی انستیتو ایزایران | با اعطاء مدرک فنی و حرفه ایایزایران لپ تاپ

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است.چراکه در دنیای امروزی ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر بسیار مورد توجه عموم قرارگرفته است.در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری راه دور ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺴﺘﻨﺪ.

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم دورﺑﯿﻦﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ، ﻗﺎب اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ھﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺎ 360 درﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﯾﺎراﺳﺖ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه 90 درﺟﻪ در ﺟﮫﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ زوم ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ و زوم،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ در ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺳﻮژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اھﻤﯿﺖدارد. ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ دورﺑﯿﻦ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺧﻮب و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖﻧﻈﺎرت ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ، زوم ﮐﺮدن ﺑﺮ روی اﺷﺨﺎص ﯾﺎ اﺷﯿﺎء ﻣﺘﺤﺮک در ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ھﺮ ﮔﻮﻧﻪﺣﺮﮐﺘﯽ در آن ﺣﯿﻄﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶﺧﻮد دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و در اﻧﺪازه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪوﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ ﺿﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﯾﺎ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و ﯾﺎWDRباﺷﻨﺪ.
دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ و ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرتاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﺷﯿﺎء ﯾﺎ اﺷﺨﺎص در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺪ، ﺑﭽﺮﺧﻨﺪ و ﺑﻪطﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﮫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدی از روﯾﺪاد ھﺎ ﯾﺎ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرﺗﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ. اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ھﺎﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﭘﺎرک ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ و...

ecu fannikar.com

copier fannikar.com

fax fannikar.com

fannikar camera

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته در استیتو انفورماتیک فنی کار