logo1398

با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

نویز در خودرو

امروزه استفاده از موادآکوستيکی در سرتاسر خودرو که به عنوان مانع صوت، ميراکننده و يا جاذب صوت به کار رفته اند و ظهورمواد جديد و سبک که رفتارآکوستيکی مناسبی دارند،وضعيت آکوستيکی خودرو را تا حد خوبی بهبود بخشيده است.از سال 1980 تا 2000 سطح نويز کلی خودرو در سرعت 90 Km/h از 72 dB به 66 dB رسيده است. که با احتساب مقياس لگاريتمی کاهش 30 درصدی را نشان می دهد. تفاوت ساکت ترين و پر سر و صدا ترين خودرو، بيست سال پيش 4dB بوده است. در حاليکه اين تفاوت امروزه به 2dB رسيده است ،البته در کنار آن دقت مشتری در تشخيص کيفيت بهتر خودرو از نظر نويز و صدا نيز افزايش يافته است.

مواد اکوستيکی خودرو Automotive Acoustic Materials
۱- مواد مانع صدا:(Sound barrier materials)
اين مواد دامنه امواج صوتی كه در جهت مشخصی منتشر می شوند راكاهش مي دهند. در خودرو مواد مانع معمو لا بر روي صفحات فلزی بدنه كه خود نيز مانع اوليه صوتی ميباشند )نظير ( Floor, Dashpanel نصب ميگردند و صدای انتقال يافته ناشی از منابع نويزكاهش می يابد. قسمتی از انرژی موج صدا توسط مواد مانع جذب و قسمتی نيز برگشت داده مي شود و بدين ترتيب انرژی و يا به عبارتی دامنه موج صوتی عبوری به مقدار قابل توجهی كاهش می يابد. ميزان فاکتور افت انتقال يا (TL) ماده مانع عمدتا تابع جرم آن است در فركانسهای پائين مقدار TL توسط جرم و سختي ماده محاسبه ميشود. در فركانسهای بالا سختی ماده، ميرايی و جرم آن تعيين كننده TLمی باشند. ماده مانع بايد ضخامتی بزرگتر از طول موج صدا داشته باشد تا بتواند بر آن مؤثر شود.هنگامی كه ماده مانع به قسمتی از بدنه خودرو اضافه می شود) كه خود آن جزء نيز مانند يك مانع عمل ميكند(يک ديواره مانع مظاعف بدست می آيد. امروزه استفاده از اين نوع مانع در خودرو بسيار مورد توجه قرار گرفته است.در سيستم ديواره مانع مظاعف از يك فاصله هوايی يا ماده جداکننده برای عايق كردن دو ديواره مانع از يكديگر بكار برده می شود. مواد مانع در خودرو عمدتًا شامل پنلهای فلزی و موادی موسوم به Loaded plastics نظير موارد زير می شود :
Ethylene vinyl acetate، Vinyl ، Thermoplastic olefin (TPO)، Loaded asphaltic mastic، Loaded rubber
مواد مانع بايد سنگين و نامتخلخل بوده تا كارآيي لازم را داشته باشند .مواد مانع بايد در مكان هايی استفاده شوند كه منبع نويز قابل توجه ای باشد بتواند حداقل dB ٣ كاهش صدا ايجاد كند. بايد توجه داشت كه مانع ها در كنترل و كاهش نويز ناشی از ارتعاش بدنه( Structure borne)مؤثر نمی باشد.
2- مواد جاذب صدا: (Sound absorption materials)
مواد جاذب صدا انرژی صوتی موج صدا را هنگاميكه به اين مواد برخورد می كند كاهش ميدهد. ازاين مواد براي كنترل صدای يك محيط بسته از طريق كاهش دامنه امواج صوتی برگشتی از ديوارهااستفاده می گردد. كارآيی مواد جاذب چندين برابر می شود هرگاه اين مواد بر روی سطوح بازگشت دهنده كامل صوتی استفاده گردند چرا كه در اين صورت موج صوتی چندين مرتبه از ماده جاذب عبور كرده و در نتيجه ميزان جذب صدا به مقدار قابل توجهی اتفاق مي افتد. برای آنكه يك ماده دارای ضريب جذب صوتی بالا باشد لازم است كه متخلخل, دارای الياف ويا دارای ساختار سلولی (Cellular) باشد. بنابراين مواد جاذب صوتی خود مواد مانع خوبي نمی باشند. جرم مواد جاذب صوتی نقشي در عملكرد آنها ندارد. مقدار ضريب جذب صدا تابع فركانس صدا می باشد و راندمان مواد جاذب با افزايش فركانس زياد می شود. به عنوان يك قانون عمومی، ضخامت ماده بايد يك چهارم طول موج صدا مورد نظر باشد و اين امر اهميت ضخامت ماده را مشخص می كند. در شكل فوق كاربرد مواد جاذب صوت نظير،Cotton fiber ،Polyurethane foam ، Polyster fiber Fiber glass و Juteدر خودرو نشان داده شده است.
3 - مواد ميراكننده صوت:(Sound damping materials)
در خودرو مواد ميراكننده معمو لا بر روی پنلهای فلزی قرار داده می شوند كه اين پنلها ارتعاشات زيادی دارند. اين مواد ميراكننده صرفًا در كنترل ارتعاشات در فركانسهاي تشديد مؤثر می باشند.وجود مواد ميراكننده از نظر افزايش TL پنل فلزی مؤثر است. راندمان ميرايی موجود در سيستم با محاسبه Loss factor برای بدنه فلزی خودرو حدود سيستم تعيين می گردد. مقدار Loss factor ٠٠١/ ٠ می باشد كه تا مقدار ٢٢/ ٠ با وجود مواد ميراكننده مؤثر افزايش می يابد. مواد ميراكننده در واقع دمپرهای ويسکوالاستيک می باشند كه وقتي تحت تغيير فرم ناشی از ارتعاش قرارمی گيرند، انرژی تغيير فرم را به گرما تبديل می كنند. عملكرد اين نوع ميراكنندهها به سختی و درنتيجه به درجه حرارت آنها بستگی دارد.نوع ديگر, ميراكننده ها اصطکاکي است. حركت نسبی بين صفحه فلزی ارتعاشی و مواداضافه شده باعث اصطكاك شده كه باعث كاهش انرژی ارتعاشی می گردد. افزايش نيروی اعمال شده بر سطح با افزايش ميرايی همراه خواهد بود و لذا ميتوان يك لايه جرم را به ماده اضافه نمودكه باعث كاهش فركانسهای طبيعی هم می شودش
نویز در خودرو

امروزه استفاده از موادآکوستيکی در سرتاسر خودرو که به عنوان مانع صوت، ميراکننده و يا جاذب صوت به کار رفته اند و ظهورمواد جديد و سبک که رفتارآکوستيکی مناسبی دارند،وضعيت آکوستيکی خودرو را تا حد خوبی بهبود بخشيده است.از سال 1980 تا 2000 سطح نويز کلی خودرو در سرعت 90 Km/h از 72 dB به 66 dB رسيده است. که با احتساب مقياس لگاريتمی کاهش 30 درصدی را نشان می دهد. تفاوت ساکت ترين و پر سر و صدا ترين خودرو، بيست سال پيش 4dB بوده است. در حاليکه اين تفاوت امروزه به 2dB رسيده است ،البته در کنار آن دقت مشتری در تشخيص کيفيت بهتر خودرو از نظر نويز و صدا نيز افزايش يافته است.
مواد اکوستيکی خودرو Automotive Acoustic Materials
۱- مواد مانع صدا:(Sound barrier materials)
اين مواد دامنه امواج صوتی كه در جهت مشخصی منتشر می شوند راكاهش مي دهند. در خودرو مواد مانع معمو لا بر روي صفحات فلزی بدنه كه خود نيز مانع اوليه صوتی ميباشند )نظير ( Floor, Dashpanel نصب ميگردند و صدای انتقال يافته ناشی از منابع نويزكاهش می يابد. قسمتی از انرژی موج صدا توسط مواد مانع جذب و قسمتی نيز برگشت داده مي شود و بدين ترتيب انرژی و يا به عبارتی دامنه موج صوتی عبوری به مقدار قابل توجهی كاهش می يابد. ميزان فاکتور افت انتقال يا (TL) ماده مانع عمدتا تابع جرم آن است در فركانسهای پائين مقدار TL توسط جرم و سختي ماده محاسبه ميشود. در فركانسهای بالا سختی ماده، ميرايی و جرم آن تعيين كننده TLمی باشند. ماده مانع بايد ضخامتی بزرگتر از طول موج صدا داشته باشد تا بتواند بر آن مؤثر شود.هنگامی كه ماده مانع به قسمتی از بدنه خودرو اضافه می شود) كه خود آن جزء نيز مانند يك مانع عمل ميكند(يک ديواره مانع مظاعف بدست می آيد. امروزه استفاده از اين نوع مانع در خودرو بسيار مورد توجه قرار گرفته است.در سيستم ديواره مانع مظاعف از يك فاصله هوايی يا ماده جداکننده برای عايق كردن دو ديواره مانع از يكديگر بكار برده می شود. مواد مانع در خودرو عمدتًا شامل پنلهای فلزی و موادی موسوم به Loaded plastics نظير موارد زير می شود :
Ethylene vinyl acetate، Vinyl ، Thermoplastic olefin (TPO)، Loaded asphaltic mastic، Loaded rubber
مواد مانع بايد سنگين و نامتخلخل بوده تا كارآيي لازم را داشته باشند .مواد مانع بايد در مكان هايی استفاده شوند كه منبع نويز قابل توجه ای باشد بتواند حداقل dB ٣ كاهش صدا ايجاد كند. بايد توجه داشت كه مانع ها در كنترل و كاهش نويز ناشی از ارتعاش بدنه( Structure borne)مؤثر نمی باشد.
2- مواد جاذب صدا: (Sound absorption materials)
مواد جاذب صدا انرژی صوتی موج صدا را هنگاميكه به اين مواد برخورد می كند كاهش ميدهد. ازاين مواد براي كنترل صدای يك محيط بسته از طريق كاهش دامنه امواج صوتی برگشتی از ديوارهااستفاده می گردد. كارآيی مواد جاذب چندين برابر می شود هرگاه اين مواد بر روی سطوح بازگشت دهنده كامل صوتی استفاده گردند چرا كه در اين صورت موج صوتی چندين مرتبه از ماده جاذب عبور كرده و در نتيجه ميزان جذب صدا به مقدار قابل توجهی اتفاق مي افتد. برای آنكه يك ماده دارای ضريب جذب صوتی بالا باشد لازم است كه متخلخل, دارای الياف ويا دارای ساختار سلولی (Cellular) باشد. بنابراين مواد جاذب صوتی خود مواد مانع خوبي نمی باشند. جرم مواد جاذب صوتی نقشي در عملكرد آنها ندارد. مقدار ضريب جذب صدا تابع فركانس صدا می باشد و راندمان مواد جاذب با افزايش فركانس زياد می شود. به عنوان يك قانون عمومی، ضخامت ماده بايد يك چهارم طول موج صدا مورد نظر باشد و اين امر اهميت ضخامت ماده را مشخص می كند. در شكل فوق كاربرد مواد جاذب صوت نظير،Cotton fiber ،Polyurethane foam ، Polyster fiber Fiber glass و Juteدر خودرو نشان داده شده است.
3 - مواد ميراكننده صوت:(Sound damping materials)
در خودرو مواد ميراكننده معمو لا بر روی پنلهای فلزی قرار داده می شوند كه اين پنلها ارتعاشات زيادی دارند. اين مواد ميراكننده صرفًا در كنترل ارتعاشات در فركانسهاي تشديد مؤثر می باشند.وجود مواد ميراكننده از نظر افزايش TL پنل فلزی مؤثر است. راندمان ميرايی موجود در سيستم با محاسبه Loss factor برای بدنه فلزی خودرو حدود سيستم تعيين می گردد. مقدار Loss factor ٠٠١/ ٠ می باشد كه تا مقدار ٢٢/ ٠ با وجود مواد ميراكننده مؤثر افزايش می يابد. مواد ميراكننده در واقع دمپرهای ويسکوالاستيک می باشند كه وقتي تحت تغيير فرم ناشی از ارتعاش قرارمی گيرند، انرژی تغيير فرم را به گرما تبديل می كنند. عملكرد اين نوع ميراكنندهها به سختی و درنتيجه به درجه حرارت آنها بستگی دارد.نوع ديگر, ميراكننده ها اصطکاکي است. حركت نسبی بين صفحه فلزی ارتعاشی و مواداضافه شده باعث اصطكاك شده كه باعث كاهش انرژی ارتعاشی می گردد. افزايش نيروی اعمال شده بر سطح با افزايش ميرايی همراه خواهد بود و لذا ميتوان يك لايه جرم را به ماده اضافه نمودكه باعث كاهش فركانسهای طبيعی هم می شودش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اطلاعات تماس

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس 

دوره های آموزشی ما

آشنایی بیشتر با بازار کار

ecu fannikar.com

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر دی وی آر و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته و دوربین مداربسته در انستیتو انفورماتیک فنی کار