Image is not available
$499
Apple Watch
Accessories / Smartwatch
Image is not available
Dapper Bristol
by daniel wellington
Image is not available
Withings Watch
Accessories / Smartwatch
Image is not available
Image is not available
SALE
Pebble Time Round
$399
Messenger Bag
$230
Image is not available
Blue top
$259.99
Ampersand Crewneck
$230
Image is not available
Image is not available
Buy now
Image is not available
Classic Jacket
Sale
$44.99
A Perfect Vacation
by John Rambo
Image is not available

Borneo is the third-largest island in the world and the largest island of Asia. At the geographic centre...

Image is not available
Image is not available
A Perfect Morning In San Fransico
Image is not available
Fashion
Leather Seat

Learn more with our docs and tutorials. Have questions or doubts? Contact us! Rest easy knowing real are ready.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
My Cherry Tree
A cherry blossom is the flower of any of several trees of genus Prunus.
Wall Decoration
$250
Decoration / Wall
NEW
DESIGNER
LAMP
$36.99
Image is not available
Amazing Furnitures
$350
Table Lamp
Living room / Lighting
Image is not available
Image is not available
$25
$50
Slider

ارسال متغيرها از ASP به Flash و بالعکس

رشته متني زير را در نظر بگيريد : 

Size=Medium& Color= Navy+Blue&Style=Mandarin+Collar فلش رشته متني فوق را به صورت تركيبي از سه متغير (Size,color,style ) خواهد شناخت كه هر يك از آنها مقدار دهي شده اند. مقاديري كه بعد از علامت «=» در اين رشته متني واقع شده اند،مقدار مربوط به متغيري تعبير مي شوند كه قبل از علامت «=» قرار گرفته است. بر همين اساس،زماني كه قرار باشد از درون محيط فيلم هاي swf فلش (embbed شده در درون صفحات HMML ) متغيرهايي را به مرور يا اسكريپت انتقال بدهيم (يا پاس كنيم)، فلش متغيرها را به روش مشابهي در درون متني encode مي كند .
ارسال متغيرها از ASP به Flash به خاطر داشته باشيد كه همواره براي ارسال متغيرها از ASP به فلش،بايد فرمت را رعايت كنيم و رشته متني حاوي اسامي متغيرها و مقادير آن ها را توسط شي (response از اشياي ASP ) بازگردانيم. براي بارگذاري متغيري از يك فايل ASP (در درون يك فيلم فلش يا توسط شي از اشياي ASP ) بايد به روش زير عمل كنيم :
Load Variables( myscript.asp,o)
در اسكريپت فوق،از دستور معروف ActionScript يعني،Load Variables استفاده كرده ايم. به طور معمول نبايد از دستور Get URL در اين مواقع استفاده كنيم،مگر آنكه در حال نوشتن كد براي embed كردن يك فيلم جديد باشيم يا آنكه قصد توليد صفحه HTML جديدي داشته باشيم . عدد صفر در اسكريپت فوق نمايانگر سطحي است كه قرار است فيلم را در آن بارگذاري كنيم . در صورتي كه چندين فيلم فلش را يكي بعد از ديگري در سطوح مختلف بارگذاري كرده باشيم. نخستين فيلم توسط پارامتر level 0 شناسايي مي شود. در واقع از اصطلاح Z-order براي بيان سطح فيلم ها استفاده مي شود. در اين نوشته هميشه فرض مي كنيم كه تنها يك فيلم در بحث خود داريم .
ارسال متغيرها از Flash به ASP مطمئنا” در بسياري از موارد نيز تمايل خواهيد داشت كه اطلاعاتي را از فلش به اسكريپت ASP ارسال كنيد. براي اين كار مي توان از كد Action script (در فايل فلش) استفاده كرد :
Load Variables (myscript.asp,0,vars=POST)
در دستور فوق از روش ارسال متغير POST استفاده شده است(همان طور كه مي دانيد،براي ارسال متغيرها از درون فايل هاي HTML به سرور،مي توان از دو روش POST و يا GET استفاده كرد.) براي دستيابي به داده هايي كه با روش POST ارسال شده باشند،مي توان از متدهاي زير در سمت اسكريپت ASP بهره برد :
Reguest.Form(flash-var-1) Reguest(flash-var-1)
در واقع دو دستور فوق دو نمايش مختلف از يك دستور بيشتر نيست. همانطور كه مي دانيد،اشياي برنامه نويسي داراي متدها و خواص پيش فرضي هستند كه مي توان به جهت سهولت از نوشتن آنها صرف نظر كرد. در مورد فوق هم از چنين ويژگي اي استفاده شده است. اما از اين موضوع كه بگذريم همان طور كه از كدهاي بالا مشخص مي شود،زماني كه از روش POST براي ارسال متغيرها استفاده مي شود،فلش تمامي متغيرها را در درون Form Collection ارسال مي كند. اما در صورتي كه از روش GET براي ارسال متغيرها استفاده مي شود،اطلاعات متغيرها در رشته متني guery string قرار داده مي شوند. در چنين مواردي كليه اطلاعات بعد از نشاني اينترنتي و بعد از يك علامت ويژه مثلا” يك علامت سوال پشت سر هم چيده مي شوند. براي دسترسي به اطلاعاتي كه در رشته guery گنجانده شده اند،بايد متناوبا” از دستور (flash-var-1 ) Reguest.Query String استفاده شود .

please publish modules in offcanvas module position