با اعطاء مدرک بین المللی انستیتو ایزایران | با اعطاء مدرک فنی و حرفه ایایزایران لپ تاپ

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

در اين مقاله شما در مورد کار با با پايگاه داده در ASP.NET آشنا خواهید شد. بدین معنا که در صدد هستیم تا رويه ای کلی از مفاهيم ، روشها وابزارهای مورد استفاده در ASP.NET جهت برقراری ارتباط با پايگاه داده، نشان دادن داده ها، دستکاری داده ها، بهنگام سازی و... توسط اشيايی چون مهيا کننده های بانک های اطلاعاتی، Dataset های XMLو ... معرفی می شود . 

اگر تا بحال با پايگاه داده کار نکرده ايد شايد provider يک پايگاه داده برای شما نامفهوم باشـد. بطور خلاصه راهی را که بايد طی کرد تا به پايگاه داده متصل شده، آنرا باز کرده و داده ها را دستکاری کرده و دستورات را اجرا نمود، بوسيله يک تهيه کننده اطلاعات مشخص می شود. در ASP.NET معمولا از دو روش برای اين کار استفاده می شود. روش اول اينکه اگر پايگاه داده شما از نوع SQL Server باشد بايستی با مدل SQLClient کار کرد و اگر پايگاه داده شما غير از SQL Server باشد (در حال حاضر) بايد از روش ديگر يعنی مدل OleDb استفاده نمود. بعنوان مثال اگر پايگاه داده شما Oracle ،Sybase و يا Access باشد بايد از روش OleDb استفاده کنيد .
روش کار بدين صورت است که ابتدا بايستی فضانام زير را در صفحاتی که از بانک اطلاعاتی استفاده می شود فراخوانی کرد :
برای برقراری ارتباط با پايگاه معمولا از عبارت زير استفاده می شود :
Dim ObjConn As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DataSource=e:dbusers.mdb")
که قسمت DataSource آدرس فايل پايگاه داده است که در اينجا يک بانک Access است. همانگونه که ملاحظه می کنيد از رشته ارتباطی يا Connection String بعنوان پارامتر استفاده شده است و بوسيله متد Open ارتباط باز می شود :
objConn.Open()
لازم به توضيح است که در پايان کار بوسيله متد Close ارتباط را خاتمه می دهيم .
بمحض ارتباط با پايگاه داده می توان دستورات را به آن فرستاد. اين کار معمولا بوسيله شی OleDbCommand انجام می شود. جهت انجام اين کار می توان يک دستور SQL يا نام يک روال ذخيره شده (Stored Procedure) را مشخص نمود و بنا به مقتضيات می توان اعمال مختلفی را روی پايگاه پياده نمود :
Dim objCommand As New OleDbCommand ( "Select * From users", objConn )
ملاحظه می کنيد که کلاس Command از دو پارامتر رشته SQL و نام رشته ارتباطی برای فرستادن دستورات به پايگاه داده استفاده می کند. برای مثال آنچه را که در عبارت فوق ديديد می توان به بخشهای کوچکتر زير تقسيم کرد .
ابتدا تعريف شي :
Dim objCommand As New OleDbCommand()
سپس نسبت دادن آن به رشته ارتباطی جهت برقراری ارتباط پايگاه :
objCommand.Connection= objConn
مشخص کردن عمليات مورد نظر بوسيله دستورات SQL:
objCommand.CommandText="Select * From Users"
حتی می توانيد عمليات فوق را بصورت ذيل انجام دهيد :
Dim objCommand As New OleDbCommand( SQL string, Connection string )
روشهای فوق دقيقا يک کار مشابه را انجام می دهند با اين اوصاف که در عبارت آخر بجای شئ ارتباطی از يک رشته ارتباطی استفاده شده است. تا اين مرحله هنوز عبارات فوق را به اجرا در نياورده ايم. برای اين کار راه های متفاوتی وجود دارد :
از ExecuteNonQuery زمانی استفاده می شود که قصد برگرداندن داده ها از پايگاه مورد نظر نباشد مثلا در مواقعی که از دستورات SQL جهت درج (Insert) و بهنگام سازی (Update) استفاده شود .
objCommand.ExecuteNonQuery
از ExecuteReader برای خواندن و برگرداندن اطلاعات از پايگاه استفاده می کنيم . پ
Dim ObjRead As OleDbDataReader
objRead=objCommand.ExecuteReader
برای دستکاری يک تک مقدار مشخص و مورد نظر از متد ExecuteScalar استفاده می شود .
برای خواندن داده ها معمولا از کلاس DataReader استفاده می شود -برای خواندن نه برای اضافه کردن يا بروز کردن- اين شئ بصورت مستقيم به پايگاه داده دسترسی دارد و فقط خواندنی (Read Only) است. البته اين خاصيت محدوديتی برای آن است اما برای خواندن ساده داده روشی کامل بشمار می رود .
Dim objReadaer As OleDbDataReader
objReader=objCommand.ExecuteReader
Whlie objReader.Read
Response.write(objReader.GetString(0)& "
" )
End While
عبارت فوق جهت نمايش و چاپ داده ها بکار می رود. متد Read خواندن را تا زمانيکه به پايان نتايج نرسد ادامه می دهد و عبارت objReader.GetString(0) برای برگرداندن نسخه رشته ای ستونهای رکورد کاربرد دارد. در ليست زير چند متد ديگر برای برگرداندن مقادير داده ای متغيرها آمده است :
GetBoolean(x) مقدار منطقی را بر می گرداند .
GetChar(x) مقدار کاراکتری را برمی گرداند .
Get DataTypeColumn(x) نوع داده را در ستون برميگرداند .
GetString(x) مقداررشته ای را برمی گرداند . و ...
شئ بعدی که مورد بحث قرار می گيرد کلاس Data Adapter است . OleDBDataAdapter اطلاعات را می گيرد و يک ارتباط منطقی بين داده ها و کلاس Dataset ايجاد ميکند . بطور کلی ميتوان گفت Data Adapterدر نظر اول معادل Data Command می باشد . روش استفاده از Data Adapter ها بطور معمول بصورت زير تعريف می شود :
Dim objAdapter As New OleDBDataAdapter("Select * From Users",objConn)
ملاحظه می کنيد که شئ Adapter از دو پارامتر- يکی رشته دستورات SQL و ديگری رشته ارتباطی - برای فرستادن دستورات به پايگاه داده استفاده می کند. بطور معمول DataAdapter برای پرکردن DataSetها و بروز کردن پايگاه بوسيله يک DataSet و اجرا کردن دستورات بکار می رود. اکنون نمای کلی از کاربرد فوق را در زير می بينيد :
Dim ds As DataSet = New DataSet()
objAdapter.Fill(ds,"Users")
متد Fill جهت اجرای دستور تنظيم شده در Data Adapter بکار می رود . بعبارت ديگر اطلاعات واکشی شده از پايگاه داده در يک جدول با نامی که ما تعيين می کنيم (Users) ذخيره می شود . نکته ضروری اينست که تکنيک Mappings در اکثر مواقع کارساز است . Mappings عبارت است از ساختن يک نام مستعار (Alias) برای نام جداول در يک Dataset. اين aliasها هيچگونه تاثيری در منبع داده ندارد و وقتی که بوسيله DataAdapter فرستاده می شود بصورت خودکار بنام پيش فرض تبديل ميشود. اين تکنيک باعث خوانايی کد و راهنمايی برنامه نويس در ارجاع های بعدی وتشخيص جداول فراخوانی شده ميشود .
objAdapter.TableMappings.Add("adbtable","Users") with objAdapter.tableMapping(0).ColumnMappings
.Add("PID","ID")
.Add("LAstName","Lname")
.Add("StreetAddress","Addy")
End with
objAdapter.Fill(ds)
در تکنيک فوق بجای استفاده از عبارت ds.Tables("adbtable") ميتوانيم Ds.Tables("Users") را بکار ببريم. در بخشهای آينده ديگر فوايد استفاده از Mappings آمده است. همچنين کلاس CommandBuilder برای بهنگام کردن يک بانک که بوسيله Dataset صورت گرفته يک شيوه صحيح بشمار ميرود :
Dim cmdBLD As New OleDBCommandBuilder(objAdapter)
که در عبارت فوق شئ objAdapter بعنوان پارامتر به دستور CommandBuilder فرستاده شده و سپس بوسيله متد Update منبع داده بهنگام می شود :
objAdapter.Update(ds,"Users")
در ادامه، مثال زير بعنوان جمع بندی مطالب قبلی آمده است. توجه داشته باشيد در مثال زير نتيجه ای بعنوان خروجی در مرورگر نمايش داده نمی شود و فقط از منبع داده ای اطلاعات خوانده شده و يک شئ Dataset پر می شود :
Sub Page_Load( Sender As Object, E As EventArgs)
Dim objConn As New
OleDBConnection("PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA Source=e:dbusers.mdb")
objConn.Open()
Dim ds As DataSet=New DataSet
Dim objAdapter As New OleDBDataAdapter("Select * From Users",objConn)
Dim objcmdBLD As New OleDBCommandBuilder(objAdapter)
Obj.Adapter.Fill(ds,"Users")
End Sub

ecu fannikar.com

copier fannikar.com

fax fannikar.com

fannikar camera

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته در استیتو انفورماتیک فنی کار