با اعطاء مدرک بین المللی انستیتو ایزایران | با اعطاء مدرک فنی و حرفه ایایزایران لپ تاپ

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

سیستم دیجیتال اعلام سرقت دارای 5 حالت کاری می باشد.دستگاه به هنگام ورود به هر یک از این حالت ها تعدادمشخصی بوق تولید می کند تا استفاده کننده بدون نیاز به نگاه کردن دستگاه کنترل مرکزی وتنها با شنیدن بوق ها وتوجه به تعداد آنها بتواند حالت جدید سیستم را تشخیص دهد.در زیر حالات مختلف سیستم ونیز تعداد بوق های مربوط به هر یک از حالات به طور خلاصه آورده شده است.

حالتهای کاری سیستم و مفهوم تعداد بوق ها
حالت غیر فعال-2بوق به صورت "دید،دید"
در این حالت تمام zoneغیر فعال هستند.
حالت فعال-1بوق به صورت "دید"،با فشردن کلید lockدر این حالت 4بوق دیگربه صورت"دید،دید.. ..دید"شنیده خواهد شد.
در این حالت تمام zoneها فعال هستند .
حالت نیمه فعال1-بوق به صورت دید" ،با فشردن کلید lockدر این حالت 1بوق دیگر به صورت "دید" شنیده خواهد شد.
در این حالت تمام zoneها به جز 1zoneفعال هستند.
حالت نمایش-3 بوق به صورت "دید.دید.دید"
در این حالت zone های تحریک شده نمایش داده می شوند.
حالت اضطراری-به محض ورود به این حالت سیستم شروع به آژیر کشیدن می کند.
نحوه استفاده از سیستم وتشریح حالتهای مختلف آن

به هر استفاده کننده ای توصیه اکید می شود که موارد زیر را با در نظر گرفتن بلوک دیاگرام ارائه شده در بخش بعد با دقت مطالعه کند،چرا که در صورت مطالعه دقیق این موارد می تواند از تمام امکانات موجود در این سیستم به راحتی استفاده کند.

چراغ powerهمیشه باید روشن باشد .در غیر این صورت برق ورودی قطع شده است وباطری داخلی نیز از کار افتاده است وبایددر اسرع وقت مشکل را برطرف کرد.

پس از راه اندازی دستگاه (اتصال باطری وبرق ورودی به آن)یا فشردن کلید reset(که در درون دستگاه وبرروی برد مدار چاپی تعبیه شده است)دستگاه پس از تست چراغها ،به"حالت غیر فعال"می رود .در این حالت به جز چراغ مربوط بهpowerبقیه چراغها خاموش خواهند ماند مگر آنکه یکی ازzoneها تحریک شود.در این صورت چراغ مربوط به آن zoneدر مدت زمان تحریک روشن خواهند ماند.
دکمه lock ریموت را فشار دهید.در این موقع چراغ readyروشن شده ودستگاه پس از تولید یک بوق،به "حالت فعال"می رود.
بعد از فشار دادن کلید lock،اگر شک دارید که دستگاه "فعال بودن"شده است یا نه ،در این صورت یک بار دیگر کلید lockرا فشار دهید،در صورت "فعال بودن" دستگاه با تولید چهار بوق به صورت"دید.دید..دید.دید " فعال بودن آن تایید می شود.
-دکمه un lock ریموت را فشار دهید.در این موقع در صورتی که هیچ یک ازzoneها تحریک نشده باشد، دستگاه پس از تولید دو بوق متوالی "غیر فعال"می شود.ولی اگر در غیاب شما یکی از zone ها تحریک شده باشددستگاه آنرا در حافظه خود نگه می دارد.به این ترتیب که چراغ مربوط به zoneتحریک شده ونیز چراغ memoryروشن می ماند.در این حالت با فشار دادن کلید unlock، سیستم با تولید سه بوق متوالی به استفاده کننده اطلاع می دهد که حداقل یکی از zoneها تحریک شده است.پس از شنیدن این سه بوق متوالی شخص می تواند بامراجعه به دستگاه ومشاهده چراغهای روشن ،بداند که کدامیک از zoneها در غیاب وی تحریک شده اند.دقت شود که در این حالت چراغ memoryچشمک می زند(روشن –خاموش) می شود.به این وضعیت حالت "نمایش"گفته می شود.
پس از مشاهده zoneهای تحریک شده ،استفاده کننده می تواندبا فشردن دوباره کلیدunlockدستگاه را به " حالت غیر فعال"ببرد ویا با فشردن کلید lockدستگاه را به "حالت فعال"ببرد.

اگر ریموت شما عمل نکندویابه هر دلیل بدون ریموت وارد منزل شویددستگاه شما شروع به آژیر کشیدن خواهد کرد.لذا در این موقع درب دستگاه را باز نموده وکلید resetرا که برروی برد مدار چاپی تعبیه شده است فشار دهید تا دستگاه خود را دوباره راه اندازی کند.
-با فشردن کلیدهای un lock وlockبه طور همزمان ،دستگاه پس از تولید یک بوق ،به حالت"نیمه فعال"یا part lockمی رود.در این حالت چراغ مربوط به readyچشمک می زند(روشن-خاموش می شود) و1zone غیر فعال شده وسه zoneدیگر فعال خواهند شد.
برای مثال اگر شخصی 1zoneرا برای منزل ویکی از zoneها را برای مغازه استفاده کرده باشد می تواند در موقع شب که خودش در منزل حضور دارد ،با استفاده از این حالت،zoneمربوط به منزل(1zone)را از مدار خارج کند،در حالی که zoneمربوط به مغازه فعال خواهد ماند.

اگر شک دارید که با فشار دادن همزمان کلیدهایlockوunlockدستگاه به حالت نیمه فعال رفته است یا نه (به عبارت دیگر 1zoneاز مدار خارج شده است یا نه)در این صورت یک بار دیگرکلید lockرا فشار دهید،در صورت نیمه فعال بودن دستگاه ،با تولید یک بوق نیمه فعال بودن آن تأیید می شود.

برای خارج شدن از حالت نیمه فعال کلیدunlockرا فشار دهید.در صورتی که هیچ یک از zoneها تحریک نشده باشد،دستگاه پس از تولید 2بوق متوالی ،به"حالت غیر فعال"می رود.ولی اگر یکی از zoneها تحریک شده باشد در این حالت با فشار دادن کلید unlock،سیستم با تولید سه بوق متوالی به استفاده کننده اطلاع می دهدکه حداقل یکی از zoneها تحریک شده است وبه حالت نمایش می رود.

در ریموت کنترل سه کلیده ،کلید سوم برای رفتن به "حالت اضطراری"تعبیه شده است.به این ترتیب که با فشردن این کلید ،بدون توجه به اینکه دستگاه در چه حالتی (یعنی در هر یک از چهار حالت غیر فعال،فعال،نیمه فعال وحالت نمایش)می باشد،سیستم شروع به آژیر کشیدن خواهد کرد.دقت شود که زمان این آژیر کشیدن نامحدود است وفقط با فشردن کلید unlockواقع بر روی ریموت خاموش می شود.بعد از فشردن کلید unlock دستگاه از حالت اضطراری خارج شده وبا تولید دو بوق متوالی به حالت غیر فعال می رود.
امکانات یک نمونه دستگاه:

مجهز به 1zoneو2zoneو3zone،به صورت n.c
مجهز به 4zoneبه صورتn.o
امکان استفاده از 1zoneجهت دینگ دانگ به صورتn.c
قابلیت انتخاب full zoneیا "تمام فعال"که ما به آن حالت فعال می گوییم.
قابلیت انتخاب حالت part zoneیا "قسمتی فعال"که ما به آن حالت نیمه فعال می گوییم.
امکان چک کردن اینکه آیا دستگاه در حالت فعال است یا نه
امکان چک کردن اینکه آیا دستگاه در حالت نیمه فعال است یا نه
قابلیت استفاده از آژیر اضطراری توسط ریموت
خروجی جهت نصب siren
انتخاب تولید یا عدم تولید تک آژیرها توسط siren
خروجی جهت نصب بلند گوی بیرونی
انتخاب تولید یا عدم تولید تک آژیرها توسط بلند گوی بیرونی
خروجی جهت نصب بلند گوی داخلی
خروجی مخصوص جهت درب باز کن
امکان استفاده از خروجی مخصوص برای روشن وخاموش کردن چراغ نشان دهنده حالت فعال
خروجی aux(a 0.5-v12)
قابلیت شارژ باطری داخلی
ابلیت تحریک تلفن کننده
قابلیت نگه داشتن zoneتحریک شده در حافظه
دارای چراغهای نشان دهنده power،ready،memory،zoneها
امکان استفاده از سوئیچ آلفا جهت روشن خاموش کردن دستگاه
تشریح عملکرد دیپ سوئیچ
تعداد 8سوئیچ (کلید دو حالته)بر روی دستگاه تعبیه شده است که می توان با تغییر حالت هر یک از آنها، یک ویژگی از دستگاه را تغییر داد.در زیر عملکرد هر یک از این کلیدها تشریح شده است:

دیپ سوئیچ:اگر در حالتon باشد ،در صورت unlockبودن دستگاه ،با تحریک شدن 1zon،دستگاه از طریق بلندگوی داخلی صدای"دینگ دانگ"پخش می کند.مثلاً با نصب سنسور 1zoneدر ورودی یک مغازه ،می توان با استفاده از این خاصیت از ورود مشتری به داخل مطلع شد.
دیپ سوئیچ :اگر در حالت offباشد 3zoneیک zoneفوری است واگر onباشد ،پس از lockکردن دستگاه ،3zoneبعد از 2دقیقه تأخیر فعال خواهد شد.
دیپ سوئیچ :در این مدل کار خاصی انجام نمی دهد.
دیپ سوئیچ :اگر در حالتonباشد می توان به 4zoneپدال اضطراری وصل نمود. با فشردن این پدال،می توان در حالت unlockنیز آژیر را به صدا در آورد.دقت شود که زمان این آژیر نامحدود است وبا فشردن کلید unlock واقع بر روی ریموت خاموش می شود.
دیپ سوئیچ:اگر در حالت onباشد،زمان آژیر 5/4دقیقه واگر درحالت off باشد،زمان آژیر 5/1 دقیقه خواهد شد.
دیپ سوئیچ :اگر در حالت onباشداز خروجی مخصوص،جهت راه اندازی رله درب باز کن استفاده می شود واگر در حالت offباشد خروجی مخصوص را می توان برای روشن-خاموش کردن یک ledبه کار برد، به طوری که روشن بودن این led،نشانگر lockبودن دستگاه باشد.
دیپ سوئیچ :اگر در حالت off باشد بوق ها فقط به وسیله بلند گوی کوچک داخلی تولید می شود واگر در حالت on باشد ،بوق ها هم به وسیله بلندگوی کوچک داخلی وهم به وسیله siren (هر دو با هم)تولید خواهد شد.
دیپ سوئیچ :به شرط آنکه کلید 7 در حالت on قرار گیرد تولید بوق ها ، علاوه بر بلندگوی کوچک داخلی وsiren،به وسیله بلند گوی خارجی هم صورت خواهد گرفت واگر کلید 8در حالتoff باشد بوق ها از طریق بلندگوی خارجی پخش نخواهد شد.

ecu fannikar.com

copier fannikar.com

fax fannikar.com

fannikar camera

Slider

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته در استیتو انفورماتیک فنی کار