با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

شماره حساب | کارت

شماره حساب | کارتshetab

واریز ها باید به شماره کارت های مندرج در سایت "انستیتو انفورماتیک فنی کار" واریز شود

شماره کارت بانک ملی ایران به نام آقای امید رحمانی

5403- 4219 - 9972 - 6037

6378- 8045 - 9972 - 6037


شماره کارت بانک رفاه کارگران به نام آقای امید رحمانی

2616- 9542 - 6318 - 5894


 

شماره کارت بانک  ملت به نام آقای امید رحمانی

2876 - 3028 - 3377 - 6104

 کامتک - پارسه - انستیتو انفورماتیک فنی کار - انستیتو انفورماتیک برتر - پیشتاز الکترونیک آسیا - امید رحمانی - آموزش - تعمیر

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی بیشتر با بازار کار