مجتمع آموزشی فنی کار در روزهای خاص و مناسبتهای ویژه تخفیف هایی در نظر خواهد گرفت که عزیزان میتوانند از قسمت اخبار سایت از آن مطلع شوند .

callendar11callendar12